پاریس جکسون، دختر مایکل جکسون ستاره معروف موسیقی پاپ گفته است که این برعهده او نیست که علنا از پدرش علیه اتهامات مربوط به آزار جنسی کودکان دفاع کند.