آمریکا فقط چند دهه با کمبود آب گسترده فاصله دارد

طبق پیش‌بینی پژوهشی جدید، بخش اعظمی از ایالات متحده ممکن است فقط طی پنج دهه‌ی آینده با مشکل بسیار بزرگ کمبود آب مواجه شود.