پارلمان اروپا امروز در قطعنامه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.