در جنگ هشت سال گذشته درسوریه، علاوه بر کشته شدن نیم میلیون نفر، نزدیک به ۶ میلیون نفر دیگر هم آواره شده اند.