ایران میگوید هامون یک تالاب بین المللی است و حقابه طبیعت بایستی جدا از حقوق سیاسی-اقتصادی کشورها درنظر گرفته شود. چراکه خشکی هامون به اکوسیستم منطقه خسارت زده و موجب افزایش گردوغبار ، مهاجرت پرندگان و مردم در سراسر منطقه میشود. افغان ها اما اصرار دارند که مذاکرات ۱۳۵۱ نه صراحتا ولی در عمل نیاز آبی طبیعت را هم درنظر گرفته بود و ایران باید به گونه ای منابع آبی خود را مدیریت میکرد که هامون زنده بماند.