گام به گام تا احداث یک پایگاه دائمی در ماه

چگونه می‌‌توانیم بدون نیاز به حمل منابع حیاتی و مصالح سنگین، یک پایگاه دائمی را برای سکونت در کره‌‌ی ماه دایر کنیم؟