برای سفر در میان ستارگان، به چه فضاپیمایی نیاز خواهیم داشت؟

دانشمندان شروع به محاسبه‌‌ی ابعاد دقیق فضاپیمایی کرده‌‌اند که نطفه‌‌ی نسل بشریت را به دورترین نقاط فضا خواهد رساند.