کشف الگوهای مغزی مرتبط با خودآگاهی

درک خودآگاهی در مغز انسان سال‌ها است موضوع مورد توجه بسیاری از دانشمندان است. اکنون پژوهشی جدید راهی برای کشف این موضوع فراهم کرده است.