محققان محیط زیست سیاستمدارن را به بی تفاوتی متهم کرده‌اند.