یک گزارش تازه حاکی است که اثرات فعالیت‌های انسان‌ها بر محیط زیست و آب و هوا به مرحله‌ای بحرانی رسیده و جوامع انسانی و اقتصاد جهانی را در معرض خطر بی‌ثباتی قرار داده است. در گزارش یک نهاد تحقیقاتی بریتانیا آمده که سیاستمداران و قانونگذاران قادر به درک اهمیت و شدت بحران محیط زیست نبوده‌اند.