چند ماه پیش وزارت کشور ایران معابر قانونی را به روی کولبران در مرز عراق بست.