در اوج بحران مهاجرت، قاچاقبران، هزاران زن را از نیجریه به ایتالیا بردند.