بررسی علمی شمار حشرات جهان حکایت از آن دارد که ۴۰ درصد گونه های حشرات شاهد "افت چشمگیر" جمعیت هستند. افت کلی جمعیت حشرات ناشی از صنعت کشاورزی، استفاده از آفت کش ها و تغییرات اقلیمی است.