مرور مطبوعات فرانسوی در روزهای منتهی به انقلاب گواه نگاه مثبت روزنامه نگاران فرانسوی از وقوع انقلاب دموکراتیک در ایران دارد.