دمکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا می گویند به طور اصولی برای تامین بودجه دولت تا پاییز آینده و پرهیز از تعطیلی مجدد بخشی از دولت این کشور به توافق رسیده اند.