یکی از سیاسی‌ترین محاکمه‌های تاریخ اسپانیا در مادرید آغاز شده است.