وزارت صحت عامه/بهداشت افغانستان خبر داده که فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان جایزه بهترین وزیر جهان را در هفتمین همایش جهانی دولت‌ها در دوبی به دست آورده است. با وجود انتقادها و نارضایتی‌ها از خدمات بهداشتی در داخل افغانستان، گفته شده این جایزه برای ارج گذاشتن به وزیرانی است که خدمات عالی و استثنایی داشتند.