با ورود ده ها خرس قطبی به سکونتگاه هایی در یک منطقه دورافتاده روسیه، مقام ها وضعیت اضطراری اعلام کرده اند. خرس های قطبی در اثر تغییرات اقلیمی بیش از پیش مجبور به ورود به خشکی (از آب های قبلا پوشیده از یخ) برای یافتن غذا هستند.