یکی از ویژگی‌های روند حذف گروه ها و جریانات مختلف در طول چهار دهه گذشته، انتساب "کلیدواژه‌های" مشخص به دستجاتی بوده که کنار زدن آنها، در دستور کار حاکمان قرار گرفته است.