وزارت داخله/کشور افغانستان به ژنرال دین محمد جرأت مشاور ارشد پیشین رئیس جمهوری و معاون سابق دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ۷۲ ساعت مهلت داده تا اسلحه، خودروهای دولتی و افراد نظامی خود را به پلیس تحویل دهد.