وزیر امور خارجه ایران می‌گوید اینکه از آمریکا معاون اول رئیس جمهوری در نشست لهستان شرکت می کند نشان می‌دهد که اهداف و حرکت اولیه آمریکایی ها برای برگزاری این نشست به نتیجه نرسیده است.