رسانه های دولتی چین ویدئویی را منتشر کرده اند که ظاهرا عبدالرحیم هیات، نوازنده و آهنگ ساز برجسته ایغور، را که پیشتر مرگ او در یک اردوگاه کار گزارش شده بود نشان می دهد.