ترکیه رفتار دولت چین با مسلمانان ترک‌‌زبان اویغور را عذابی بزرگ برای بشریت خوانده است.