چهل سال پیش انقلابیها در ایران با شعارهایی بر سر کار آمدند که ترکیبی از کلامهای تند، نوید دهنده و گاهی فریبنده بود.