با نزدیک شدن آتش سوزی طبیعی به شهر در "جزیره جنوبی" نیوزیلند که بادهای شدید به آن دامن زده، هزاران نفر تخلیه شده اند.