فضاپیمای جونو و رویت ستون دود آتشفشانی قمر مشتری

فضاپیمای جونو ناسا به‌تازگی تصویر شگفت‌انگیزی را از ستون دود آتشفشانی، درست در امتداد خط بین شب و روز یکی از اقمار مشتری به نام آیو به‌ ثبت رساند.