هزاران نفر از معترضانی که خود را عضو "جنبش جلیقه زردها" در فرانسه می‌نامند با آمدن به خیابان‌های مرکزی شهرهای فرانسه دور نهم اعتراضات سراسری را آغاز کردند. پلیس در همان ساعات اولیه اعتراضات ده‌ها نفر را بازداشت کرده است.