لهستان یکی از وفادارترین متحدان آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی است. لهستان هم‌گام با اتحادیه اروپا از برجام دفاع کرده اما همیشه با یک تبصره - که دغدغه‌های آمریکا در برابر ایران را درک می‌کند.