بقایای یک زیردریایی آلمانی متعلق به جنگ جهانی اول پس از آن که دهه‌ها از مدفون شدن آن گذشته، بتدریج در یکی از سواحل شمال فرانسه به سطح آب می آید.