یک نشست بین‌المللی با حمایت آمریکا برای مهار ایران در لهستان اعتراض شدید ایران را به دنبال داشته است.