سناتور برنی سندرز از کارکنان زن ستاد انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود بابت اتهام های مربوط به بدرفتاری جنسی کارکنان مرد این ستاد عذرخواهی کرده است. این عذرخواهی بعد از آن منتشر شد که نیویورک تایمز به نقل از چند نفر از کارکنان زن کارزار انتخاباتی سناتور سندرز "از آزار جنسی آنها به وسیله کارکنان مرد" خبر داد.