دولت افغانستان توزیع سند مالکیت به خانه‌هایی را شروع کرده که غیرقانونی ساخته شده‌اند.