این هفته مسعود بهنود مروری دارد بر مجله‌های سان، برای فردا و ماف.‏