پخش آفریده‌های هنری، برای هنرمندان هم از مسائل دامن‌گیری برای آنها شده است.