دادگاهی در میانمار تقاضای تجدید نظر دو خبرنگار رویترز را که به دلیل جمع آوری اطلاعات دولتی به ۷ سال زندان محکوم شدند، رد کرده است. این دادگاه گفته که شواهد ارائه شده به قدر کافی دال بر بی گناهی این افراد نیست. آن ها بیش از یک سال است که در زندان هستند.