در حالیکه به نظر می رسد کار داعش در سوریه تمام است، صدها نفر از اقوامشان در اردوگاه های شمال کشور سرگردانند.