آیا دوستان فیسبوکی می‌توانند موجب بیماری فرد شوند

کاربران فیسبوکی که به مقایسات اجتماعی می‌پردازند، از ناراحتی‌های جسمی خود آگاهی بیشتری دارند.