عصب شناسان

عصب شناسان با اتصال مغز سه انسان به یکدیگر آنان را قادر ساختند تا افکار خود را به اشتراک گذاشته و به تفکرات یکدیگر دسترس داشته باشند. عصب شناسان در اقدامی عجیب موفق شدند تا با اتصال مغز سه انسان آنها را قادر سازند تا به افکار یکدیگر دسترسی داشته باشند و تفکرات خود را ...

نوشته عصب شناسان موفق به ایجاد اتصال در مغز انسان و امکان به اشتراک گذاری افکار شدند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.