بحرین به خاطرعدم شرکت امیر قطر در شورای همکاری خلیج فارس از این کشور انتقاد کرده است.