دیروز و دیشب، معترضان معروف به جلیقه زردها بار دیگر در پاریس و شماری از شهرهای دیگر به خیابان آمدند و در نقاطی کار به خشونت و درگیری با پلیس کشید.