گرفتاری هوش مصنوعی در دام وهم و خیال چه تبعاتی دارد؟

هوش مصنوعی و ماشین‌ها هم مانند انسان دچار خطا یا وهم و خیال می‌شوند؛ اما اشتباهات آن‌ها خسارت‌های بزرگ‌تری به‌همراه دارد.