پلیس ضدتروریسم بریتانیا سه نفر را در چارچوب تحقیقات در باره فعالیت‌های راستگرایان افراطی در این کشور بازداشت کرده است. اعضای یک گروه نئونازی در بریتانیا در تبلیغات خود شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا را "خائن نژادی" خوانده و توصیه کرده‌اند که او را ترور کنند.