چین، پیش‌گام حفاظت از داده در جهش بزرگ کامپیوترهای کوانتومی خواهد بود

پردازش کوانتومی یا رایانش کوانتومی جهش بزرگ بعدی در دنیای فناوری خواهد بود. دراین‌میان، حفاظت از داده در این جهش اهمیت فراوانی دارد.