برغم وقفه ای کوتاه، انتشار گازهای خطرناک گلخانه ای در جو زمین افزایش یافته است و جهان را بیش از پیش به طرف گرمای بیشتر و تغییر اقلیم سوق می دهد.