سازمان آتش نشانی کالیفرنیا می گوید مامورانی که با یک آتش سوزی مرگبار در شمال ایالت می جنگند موفق به جلوگیری از پیشروی آن شده اند. آمار رسمی تلفات ناشی از این آتش سوزی که از روز پنجشنبه شروع شد و شهر پارادایز را ویران کرد به ۴۲ نفر می رسد.