شهردار جدید تهران انتخاب شد. پیروز حناچی سومین شهرداری است که شورای شهر کنونی انتخاب می کند.