همه ما با خطرِ افتادن به دام اخبار جعلی روبرو هستیم و گاهی هم آنها را باور می‌کنیم و با دیگران هم در میان می‌گذاریم.