جنگ جهانی اول صد سال پیش در چنین روزهایی به پایان رسید. در یک مجموعه چهار قسمتی، به این می‌پردازیم که بر سر مردم ایران چه رفت؛ مردمی که ناخواسته گرفتار جنگ و اشغال قدرت‌های خارجی، بریتانیا، روسیه و عثمانی شده بودند، مردمی گرسنه و بی‌دفاع که باید شکم سربازان ارتش‌های اشغالگر را هم سیر می‌کردند.