رییس قوه قضاییه ایران به دادگستری‌ها دستور داده تا مهلت پرداخت مهریه را بیشتر کنند.