در نشستی سازمان خوار و بار جهانی که امروز به مناسبت روز جهانی غذا برگزار شد، گرسنگی و تغذیه ناسالم دو مشکل عمده وضعیت غذایی امروز دنیا عنوان شد.